Všeobecné obchodní podmínky pro objednávání zboží v tomto objednávkovém systému

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Velkoobchodní prodej

Jedná se o specifický elektronický objednávkový systém určený pro velkoobchodní prodej. Subjekty používající tento systém mají s dodavatelem uzavřenu trvalou kupní smlouvu, jsou jim přidělena obchodní čísla a příslušná odběratelská přístupová jména a hesla.

 

Maloobchodní prodej

Maloobchodní prodej může být realizován následujícími způsoby.

1) elektronická objednávka a následné zaslání zboží na dobírku, pouze u skladového zboží !

 

2) elektronická objednávka a následné uzavření kupní smlouvy jinými než elektronickými prostředky

a) písemná kupní smlouva

b) kupní smlouva uzavřena ústně při osobním odběru

tento postup se uplatňuje u maloobchodního prodeje při objednávání a dodávání Originálních dílů OPEL které jsou pro odběratele individuálně objednávány v centrálních skladech OPEL v SRN

Dodavatel si vyhrazuje právo po odběrateli požadovat přiměřenou zálohu na objednané zboží.

Při nesplnění výše uvedených podmínek si dodavatel vyhrazuje právo odmítnout dodání zboží .

 

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

 

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží dle bodů všeobecného ustanovení. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

 

2a) Objednávání zboží EXPRES

objednávky EXPRES se týkají pouze Originálních dílů OPEL

Takto objednané zboží je v centrálních skladech OPEL přednostně odbavováno, za tuto službu je účtována přirážka až 7% k prodejní ceně.

 

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

 

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka zanesená do systému OPEL nelze zrušit. Objednávky skladového a obrátkového zboží lze zrušit po dohodě a se souhlasem dodavatele

 

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme poštou jako dobírku. V případě, že jste na naší rozvozové trase bude o dodání informováni telefonicky nebo emailem. Cena poštovného se může lišit i podle váhy objednaného zboží.

 

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

 

7) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním

b) nesprávným použitím výrobku

c) nesprávným skladováním

Při uplatňování záruky postupujte podle záručních podmínek

Záruční podmínky jsou přístupné na provozovně nebo na webové adrese www.zraly.cz

 

8) Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 

§14 zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění

 Zákazník (fyzická osoba nepodnikající) je oprávněn v případě neúspěšné reklamace výrobků a služeb u podnikatele obrátit se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým v daném případě je Česká obchodní inspekce, s návrhem na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR). Návrh na zahájení řízení lze podat prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách www.coi.cz. Návrh je třeba podepsat, není-li formulář odesílán datovou schránkou nebo podepsán elektronickým podpisem. Návrh na zahájení řízení lze odeslat také prostřednictvím emailu: adr@coi.cz nebo poštou na adresu Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. V případě zastoupení je nutné doložit písemnou plnou moc.

K návrhu je třeba připojit veškeré relevantní doklady, zejména doklad o neúspěšném pokusu o řešení reklamace u podnikatele.

                                                            Autotechnik Zralý, s.r.o.

 

Autotechnik Zralý

Kontakt

Autotechnik Zralý s.r.o.
Adr.: Jindrova 1389/58 Praha 5 - Stodůlky
Tel.: 724 365 504, 251 610 817, 251 610 818
Email: stodulky@zraly.cz
www: www.zraly.cz
Servis: Po - Pá 8:00 - 17:00
Prodejna: Po - Pá 7:30 - 18:00